ik-wil

opkomen voor beschermde soorten

Een flink aantal diersoorten wordt in Nederland met uitsterven bedreigd; óók in Amsterdam. Vooral gierzwaluwen, huismussen, vleermuizen hebben het moeilijk in de stad: door renovaties, sloop en boomkap dreigen de plaatsen waar deze beestjes schuilen en nestelen te verdwijnen. Gelukkig kun je als bewoner van Amsterdam helpen deze soorten te beschermen. Natuur&Milieuteam Zuid helpt je daar graag bij. Daarom organiseren we regelmatig rondleidingen en cursussen of wijzen de weg naar experts.
Gierzwaluwen, vleermuizen, huismussen, bijen , kikkers en padden… beschermde diersoorten die in Amsterdam Zuid gelukkig nog voorkomen. Hoe meer van deze dieren er in ons stadsdeel leven, hoe beter het gesteld is met de kwaliteit van de natuur. Natuur&Milieuteam Zuid doet er dan ook alles aan om ze te beschermen. Samen met alerte buurtbewoners zorgen we ervoor dat deze nuttige diertjes voldoende veiligheid, voedsel en schuil- en nestgelegenheid hebben.

Wees alert
Als je hoort over een geplande verbouwing terwijl er een kolonie zwaluwen in het pand nestelt, stellen wij alles in het werk stellen om de nestgelegenheid te behouden. Hetzelfde proberen we te doen voor vleermuizen en huismussen. Weet je dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden (worden er bijvoorbeeld steigers geplaatst voor een gebouw waar beschermde dieren nestelen), bel of mail dan met de contactpersoon van Natuur&Milieuteam Zuid in jouw wijk: die kan dan zorgen dat de juiste maatregelen in acht worden genomen.

Meld waarnemingen
Als niet bekend is dat ergens een beschermde soort zit, kan deze moeilijk beschermd worden. Bij discussies over bedreigde planten of dieren bij bouwprojecten gaat het vaak om de vraag of de soort er wel of niet voorkomt. Dat kan worden vastgesteld door het doen van onderzoek, maar je kan ook zelf een bijdrage leveren door het voorkomen van soorten te melden op waarnemingen.nl.

Wettelijk beschermd
Het team kan zich bij zijn beschermtaken beroepen op de Flora&faunawet; deze wet is sinds 1 april 2002 van kracht en zorgt ervoor dat in het wild levende dieren en planten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. De Gemeente Amsterdam heeft op basis van de Flora&faunawet een gedragscode opgesteld voor het zorgvuldig handelen bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer en onderhoud.
Meer informatie kun je vinden op de webpagina Flora & fauna van de gemeente Amsterdam.
In Amsterdam Zuid zijn het vooral gierzwaluwen, bijen, vleermuizen en de huismus die jouw steun nodig hebben om te kunnen voortbestaan.