Een verordening van kracht voor heel Amsterdam

Bomen

Hier staat de nieuwe verordening van Amsterdam, die is aangenomen en ingegaan is per 5 oktober 2016. Kapvergunningen van voor die datum worden nog volgens de oude verordening afgewikkeld.

Kappen zonder vergunning is verboden

Het is verboden om zonder vergunning een boom te kappen. Een boom is volgens Gemeente Amsterdam een houtachtig gewas met een stamomtrek van tenminste 31 centimeter op 1,30 meter hoogte vanaf de grond. Dunnere bomen vallen niet onder de bescherming van de Bomenverordening.

De gang van zaken bij een kapvergunning is als volgt:

De eigenaar van de grond of zijn/haar gemachtigde dient bij het stadsdeel een aanvraag in voor een vergunning om een boom te kappen. Zo’n vergunning heet een ‘omgevingsvergunning’.

Aan de vergunning wordt altijd de voorwaarde verbonden dat nesten van vogels, nesten, holen of vaste woon- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten niet mogen worden verstoord. Het criterium is de aanwezigheid van de betreffende dieren, niet per se een bepaald broedseizoen. Meer informatie vindt je op deze website van Vogelbescherming Nederland.

Ga altijd de vergunning bekijken!

Op Bomenridders.nl staat een lijst met gepubliceerde vergunningen in Zuid.
De vergunningen zijn op afspraak in te zien bij het stadsdeel. Ga altijd kijken, want bij de vergunning zit informatie over de reden voor de kap, maar mogelijk ook informatie die je als argument tegen de kap in kunt brengen. Je kunt een afspraak maken via het gemeentelijk informatienummer 14020 of de website van de gemeente: www.amsterdam.nl. Vermeld altijd duidelijk het adres en het dossiernummer (OLO).

Bezwaar maken

Tegen een verleende kapvergunning kun je als belanghebbende binnen zes weken, nadat het besluit is verzonden aan de aanvrager, bezwaar maken. In de regel ben je belanghebbende als je vanuit je woning de boom kunt zien of als de boom minder dan 100 meter van je huis verwijderd is.

Vermeld in je bezwaarschrift altijd: het besluit waartegen je bezwaar maakt met datum en referentienummer van het besluit, je naam, adres en telefoonnummer, de datum waarop je het bezwaarschrift schrijft en je handtekening, en natuurlijk waarom je bezwaar maakt. Het bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke commissie.

Het indienen van een bezwaarschrift maakt de kapvergunning niet ongedaan.
Daarvoor kun je een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure bij de rechter, waarmee het genomen kapbesluit tijdelijk kan worden ingetrokken. Hier zijn kosten aan verbonden.

Als je het niet eens bent met de beslissing van de bezwaarcommissie, kun je in beroep gaan bij de rechtbank.

Vermoed je illegale kap?

Degene die een boom kapt, moet de kapvergunning kunnen tonen. Als je vermoedt dat een boom zonder vergunning gekapt wordt, bel dan meteen de afdeling Handhaving van de gemeente, via telefoonnummer 14020. Buiten kantooruren bel je de politie op 0900-8844. Het is belangrijk dat een handhaver of politieagent de kap ‘op heterdaad’ ziet.

Noodkap

Als er acuut gevaar dreigt dat een boom omvalt, kan de gemeente een noodkapvergunning afgeven. Dit kan ook als de besmettelijke iepziekte geconstateerd wordt. De boom zal dan zo snel mogelijk gekapt worden. In dat geval is geen bezwaar mogelijk.

Monumentale bomen

Gemeente Amsterdam heeft een lijst met monumentale bomen. Deze bomen mogen in beginsel niet gekapt worden. Belanghebbenden kunnen bomen voordragen voor de monumentale bomenlijst. De eigenaar moet daar wel aan mee willen werken. Er is een subsidieregeling voor onderhoud van monumentale bomen in de maak.
Bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd, maar nog niet verleend, kunnen nog worden voorgedragen voor deze lijst, maar bomen waarvoor al een kapvergunning is afgegeven, kunnen niet meer worden opgenomen op de monumentale bomenlijst.
Een adviescommissie monumentale bomen beoordeelt aan de hand van criteria zoals ouderdom, conditie, beeldbepalendheid, zeldzaamheid, cultuurhistorische waarde en natuurwaarde of een boom op de lijst thuishoort.